EU PROJEKTI

 

Preskakači zida – Mauerspringer
2018 – 2020

Projekat potiče od ideje o “zidu” koji se smatra podelom u društvenom, političkom ali i individualnom smislu. Cilj je da se kroz umetnost savladaju zidovi, promoviše dijalog kroz kreativni i umetnički doživljaj, odabirajući ulicu kao mesto sukoba, susreta i umetničkog izražavanja.

Prava za decu – Rights4Kids
2018 – 2020

Cilj projekta je da se podigne svest o pravima deteta/mladih; da mlade iz osetljivih grupa približimo pozorištu tako što ćemo im omogućiti da učestvuju u razvoju pozorišnih predstava, ne samo kao publika, već i kao učesnici.


Iznad poglavlja: Pristupanje različitosti
2017 – 2020

Glavni cilj projekta je da doprinese procesima pristupanja EU i reformisanju društva u Srbiji kroz primenu normi i standarda EU koji promovišu kulturnu raznolikost kao i participativnu demokratiju.

Žene u ravnopravnoj Evropi
2016 – 2017

Koristeći kreativni process i feministički okvir za istraživanje i promišljanje iskustava žena koje žive u Evropskoj Uniji i moći EU polisa da promovišu rodnu ravnopravnost, ljudska prava i inkluziju. Ovaj transnacionalni projekat uključuje četiri evropska partnera iz Irske, Španije, Hrvatske i Srbije i koristi kreativne pocese teatra i filma kao i online resurse u svrhu promovisanja većeg razumevanja ženskih prava i pozitivnih promena koje su se desile na polju rodne ravnopravnosti a kao rezultat pripadanja Evropskoj uniji.

Ne/Vidljivi Grad
Aktuelan projekat koji traje od 2005. godine
EU Projekat 2011-2012

Polazeći od činjenice da su naši gradovi, u svojoj dalekoj prošlosti, a pogotovo danas, multi-etnički gradovi, sa velikim brojem stanovnika različitog porekla i kutura i da je ta svest izbledela usled naleta kriza i ratova koji su stvarali multietničke tenzije, a ne razumevanje, kreirali smo projekat koji se bavi promocijom različitih etničkih kultura koje koegzistiraju danas.

FOKUS – Za Kulturu u Srbiji
2013 – 2015

Dah Teatar i Grupa 484, našli su se na zadatku da u Kruševcu, Vranju, Novom Pazaru i Užicu, zajedno sa profesionalcima, aktivistima, saradnicima, kolegama i prijateljima sa nezavisne kulturne i umetničke scene, iz institucija kulture i iz škola, rade na “osvajanju javnog prostora” za potrebe kulture i umetnosti.

Osnaživanje mladih žena za praćenje vladinih politika u oblasti rodne ravnopravnosti
2012 – 2013

Cilj projekta je stvaranje regionalnog partnerstva organizacija civilnog društva koje će doprineti implementaciji zakona o rodnoj ravnopravnosti, politika i akcionih planova u Srbiji, Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini.
Projekat će se realizovati u Bosni i Hercegovini.
U okviru projekta održaće se trening sa ciljem osnaživanja mladih žena za praćenje vladinih politika u oblasti rodne ravnopravnosti, koji se sastoji od četiri radionice.

Networking Memories
2011 – 2012

Svrha projekta je stvaranje nove i održive mreže između 8 kulturnih i organizacija civilniog društva iz Bosne i Hercegovine, Italije, Kosova i Srbije (Dah Teatar) koja za cilj ima uključivanje građana u realizaciju kao i u koncepciju zajednickih aktivnosti više zemalja.