Iznad poglavlja: Pristup različitosti

Glavni cilj projekta je da doprinese procesima pristupanja EU i reformisanju društva u Srbiji kroz primenu normi i standarda EU koji promovišu kulturnu raznolikost kao i participativnu demokratiju.

Projekat se bavi unapređenjem veština kulturnih i obrazovnih radnika, studenata humanističkih i društvenih nauka, ali i jačanjem OCD-a na lokalnom nivou, kako bi u radu sa mladima zajednički doprineli unapređenju i promociji kulturalnih raznolikosti i prihvatu migranata kroz različite vrste socijalno angažovanih kampanja.

Cilj projekta je promocija kulturalnih raznolikosti i participativne demoktarije kao i bolji prihvat migranata u lokalne zajednice u Srbiji.

Aktivnosti

  • Tri interdisciplinarna seminara za studente društvenih i humanističkih nauka, i umetnosti;
  • Treninzi za kulturne i obrazovne radnike;
  • Zajedničke edukativne i kulturne aktivnosti namenjene domicilnoj i migrantskoj deci, u saradnji sa pozorišnom trupom „DAH Teatar“
  • U saradnji sa DAH Teatrom organizovanje i produkcija socijalno angažovanih pozorišnih predstava o multikulturnom nasleđu naših gradova i životu migranta;
  • Letnja škola za domicilnu i migrantsku decu;
  • Javne debate na temu promocije i poštovanja kulturalnih različitosti putem obrazovanja;

Ciljne grupe: 60 studenata društvenih i humanističkih nauka, i umetnosti; 60 nastavnika u školama kao i predavača i kulturnih radnika u OCD ili institucijama; 240 srednjoškolaca iz domicilne i migrantske populacije; najmanje 12.000 građana  u šest gradova; 48 kompetentnih donosioca odluka u lokalnim samoupravama.

Period realizacije: decembar 2017 – jun 2020.

Geografsko područje: Loznica (Banja Koviljača), Lajkovac (Bogovađa); Sjenica, Subotica, Vranje, Bujanovac

Donator: Delegacija Evropske unije u Republici Srbiji

Grupa 484 i DAH Teatar
Podržan od strane Delegacije Evropske unije u Republici Srbiji
EU IPA Program